ČOV EK-S-NPB

Topas|ČOV Topas, EK-S-NPB

Stará cena:1149.00EUR
Cena:1115.00EUR

BIOLOGICKÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

vhodné pre rodinné domy, rekreačné objekty, hotely, reštaurácie

Nové moderné ČOV splňujúce nároky každého užívateľa EK-S-NPB :


Čistiarne odpadových vôd sú určené k mechanickému a biologickému čisteniu odpadových splaškových vôd od 3 až 70 pripojených obyvateľov (rodinné domy, dvojdomy, domy v rádovej zástavbe, hotely, prevádzkarne a pod.). 
Výrobok je kompletným technologickým celkom. Výstupom z čistiarne je kvalitne vyčistená voda a minimálne množstvo stabilizovaného kalu. 
Čistiareň je možné umiestniť do bezprostrednej blízkosti objektu (nevyžaduje ochranné pásmo). 
Odtok je možné zaústiť do kanalizácie, trativodu, odviesť do recipientu, alebo napr. akumulovať a použiť k zavlažovaniu.

Výhody a prednosti ČOV EK-S-NPB:
- vysoká účinnosť čistenia i pri hydraulických a látkových nárazoch
- bezpečná a tichá prevádzka
- minimálne nároky na obsluhu a údržbu
- nenáročné stavebné úpravy pre osadenie ČOV
- možnosť osadenia ČOV v blízkosti zdroja znečistenia (odpadajú náklady na kanalizáciu)
- nízke prevádzkové náklady
- možnosť využitia vyčistenej vody k zavlažovaniu
- u ČOV bola prevedená certifikácia v zmysle platného zákona

Obsluha a údržba:
Minimálna obsluha spočíva v kontrole chodu ČOV a v čistení prepadových hrán.
Údržbou je odkalenie čistiarne.